2017-11-06

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 00-941 Warszawa ul. Świętokrzyska 31/33 pok. 615
  3. Przedmiot sprzedaży: Urle ul. 1 Maja 14


Prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 279/2, obr. 21 Urle, o powierzchni 415,0 m² zabudowanej budynkiem handlowo - usługowym o pow. użytkowej 216,87 m2 położonej w miejscowości Urle przy ul. 1 Maja 14, gminie Jadów, powiecie wołomińskim, województwie mazowieckim, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00081423/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jadów" zatwierdzonym dn. 27.01.2004 r. Uchwałą Nr XII/123/2004 Rady Gminy Jadów - przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie F12MNP – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej.
Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
UWAGA: północno-wschodni fragment granicy zbywanej działki nie pokrywa się z istniejącym ogrodzeniem nieruchomości.

Treść ogłoszenia 205, 33 KB (PDF)