2017-11-24

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 31-553 Kraków, ul. Cystersów 21 (pokój 22).
  3. Przedmiot sprzedaży: Iwonicz–Zdrój, ul. Feliksa Piwarskiego 20.

Prawo własności lokalu mieszkalnego nr 20 o powierzchni użytkowej 24,00 m2, objętego księgą wieczystą Nr KS1K/00099463/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, usytuowanego na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 1/45 części w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo współwłasności nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka numer 1170 o powierzchni 0,0496 ha, położonej w miejscowości Iwonicz – Zdrój przy ul. Feliksa Piwarskiego 20, gminie Iwonicz – Zdrój, powiecie krośnieńskim, województwie podkarpackim, objętej księgą wieczystą Nr KS1K/00031908/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Zgodnie z zapisami  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/334/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu Zdroju z dnia 13 lutego 2006 roku, przedmiotowa działka zlokalizowana jest w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolem MW.
Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki  energetycznej.


Treść ogłoszenia 201, 33 KB (PDF)