2017-11-24

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi, 90-940 Łódź, ul. Aleja Kościuszki 5/7.
  3. Przedmiot sprzedaży: Parzęczew ul. Południowa 1A.

Prawo własności lokalu niemieszkalnego o nr 3 o powierzchni użytkowej 220,90 m², usytuowanego na parterze budynku niemieszkalnego, położonego w miejscowości Parzęczew przy ul. Południowej 1A, gminie Parzęczew, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, objętego księgą wieczystą Nr LD1G/00061909/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 144/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów numerem 453/2 i 453/3 o łącznej powierzchni 0,5981 ha oraz w części wspólnej budynku urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą Nr LD1G/00036967/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew, działki nr 453/2 i 453/3 w obrębie Parzęczew położone są na terenie koncentracji usług o charakterze lokalnym oznaczonym symbolem 1.24U.
Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.


Treść ogłoszenia 228,4 KB (PDF)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się