2017-11-24

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi, 90-940 Łódź, ul. Aleja Kościuszki 5/7.
  3. Przedmiot sprzedaży: Parzęczew ul. Południowa 1A.

Prawo własności lokalu niemieszkalnego o nr 3 o powierzchni użytkowej 220,90 m², usytuowanego na parterze budynku niemieszkalnego, położonego w miejscowości Parzęczew przy ul. Południowej 1A, gminie Parzęczew, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, objętego księgą wieczystą Nr LD1G/00061909/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 144/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów numerem 453/2 i 453/3 o łącznej powierzchni 0,5981 ha oraz w części wspólnej budynku urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą Nr LD1G/00036967/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew, działki nr 453/2 i 453/3 w obrębie Parzęczew położone są na terenie koncentracji usług o charakterze lokalnym oznaczonym symbolem 1.24U.
Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.


Treść ogłoszenia 228,4 KB (PDF)