2017-11-28

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 20-900 Lublin, ul. Wacława Moritza 2.
  3. Przedmiot sprzedaży: Terespol, ul. Wojska Polskiego 100


Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1183/42 o powierzchni 0,0390 ha wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni użytkowej 30,60 m2, położonej w Terespolu, gminie Terespol M., powiecie bialskim, województwie lubelskim, objętej księgą wieczystą nr LU1B/00125570/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Przeznaczenie podstawowe terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren śródmiejski, mieszkaniowo-usługowy.
Nabywca nieruchomości w momencie jej nabycia zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia, na czas nieoznaczony, ograniczonego prawa rzeczowego, obciążającego część tej nieruchomości o powierzchni 42,16 m2, tj. służebności gruntowej polegającej na prawie korzystania z przyłącza kanalizacyjnego położonego na tej nieruchomości, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1183/43, położonej w Terespolu przy ul. Wojska Polskiego 100, gm. Terespol M., pow. bialskim, woj. lubelskim, objętej księgą wieczystą nr LU1B/00058299/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Część gruntu stanowiącego działkę numer 1183/42 o powierzchni 40,00 m2 obciążona jest umową dzierżawy na czas nieoznaczony, na rzecz właściciela nakładów poniesionych na ten grunt, stanowiących budynek usługowo-handlowy opisany powyżej.
Część wylicytowanej w przetargu ceny za nabycie nieruchomości opisanej w niniejszym punkcie w kwocie 32 912,00 zł netto stanowi wartość nakładów należnych dzierżawcy i nabywca zobowiązany będzie do zapłaty przedmiotowej kwoty bezpośrednio na jego konto.

Treść ogłoszenia 148,23 KB (PDF)