2017-11-28

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 20-900 Lublin, ul. Wacława Moritza 2.
  3. Przedmiot sprzedaży: Terespol, ul. Wojska Polskiego 100


Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1183/42 o powierzchni 0,0390 ha wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni użytkowej 30,60 m2, położonej w Terespolu, gminie Terespol M., powiecie bialskim, województwie lubelskim, objętej księgą wieczystą nr LU1B/00125570/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Przeznaczenie podstawowe terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren śródmiejski, mieszkaniowo-usługowy.
Nabywca nieruchomości w momencie jej nabycia zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia, na czas nieoznaczony, ograniczonego prawa rzeczowego, obciążającego część tej nieruchomości o powierzchni 42,16 m2, tj. służebności gruntowej polegającej na prawie korzystania z przyłącza kanalizacyjnego położonego na tej nieruchomości, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1183/43, położonej w Terespolu przy ul. Wojska Polskiego 100, gm. Terespol M., pow. bialskim, woj. lubelskim, objętej księgą wieczystą nr LU1B/00058299/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Część gruntu stanowiącego działkę numer 1183/42 o powierzchni 40,00 m2 obciążona jest umową dzierżawy na czas nieoznaczony, na rzecz właściciela nakładów poniesionych na ten grunt, stanowiących budynek usługowo-handlowy opisany powyżej.
Część wylicytowanej w przetargu ceny za nabycie nieruchomości opisanej w niniejszym punkcie w kwocie 32 912,00 zł netto stanowi wartość nakładów należnych dzierżawcy i nabywca zobowiązany będzie do zapłaty przedmiotowej kwoty bezpośrednio na jego konto.

Treść ogłoszenia 148,23 KB (PDF)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się