2017-12-18

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-336 Warszawa
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 70 - 940 Szczecin, Al. Niepodległości 41 / 42
  3. Przedmiot sprzedaży: Ińsko, ul. Orzechowa 1


Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 481 o powierzchni 1,4621 ha, położonej w miejscowości Ińsko przy ul. Orzechowej 1, gminie Ińsko, powiecie stargardzkim, województwie zachodniopomorskim, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębną nieruchomość pozostałymi budynkami niemieszkalnymi: nr 1 o powierzchni zabudowy 27,00 m2, nr 2 o powierzchni zabudowy 20,00 m2, nr 4 o powierzchni użytkowej 427,20 m2, nr 5 o powierzchni użytkowej 598,21 m2, nr: 6, 7, 8, 9 - każdy o powierzchni użytkowej 102,90 m2, nr 10 o powierzchni użytkowej 896,00 m2 oraz obiektem nr 3 nietrwale związanym z gruntem o powierzchni użytkowej 54,28 m2. Trafostacja (budynek nr 1) usytuowana na przedmiotowym gruncie jest własnością przedsiębiorstwa energetycznego, co w przyszłości może powodować konieczność ustanowienia służebności. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr SZ1T/00062127/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość stanowi współwłasność Poczty Polskiej S.A. - udział 52%  i Orange Polska S.A. – udział 48%. Nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego. Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.

Treść ogłoszenia 176,13 KB (PDF)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się