2017-08-04

Opracowania rekomendowane przez ministra

DROGI

Od 3 marca 2017 r. minister właściwy do spraw transportu może wydawać, rozpowszechniać lub rekomendować wzorce i standardy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg (po wejściu w życie ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).Wzorce i standardy przeznaczone są do dobrowolnego stosowania i stanowią uzupełnienie obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych zawartych w:

 

 

  • rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
  • rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116, z późn. zm.).


Zanim zostanie podjęta decyzja o rekomendacji danego opracowania, przeprowadzane są konsultacje publiczne. Resort infrastruktury i budownictwa będzie stopniowo udostępniał kolejne wzorce i standardy.

 

Wytyczne poszerzenia jezdni o dodatkowe pasy ruchu w zalezności od przewidywanego natężenia ruchu drogowego 2,37 MB (PDF) – rekomendowano 31 lipca 2017 r.