2015-12-21

Organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane

Zgodnie z:

organami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra są:

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych (M. P. 2016 poz.67) jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są:

 

Sprawozdania finansowe instytutów badawczych

Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

ROK 2016

ROK 2015

Instytut Rozwoju Miast w Krakowie

ROK 2016

ROK 2015

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

ROK 2016

ROK 2015

Instytut Kolejnictwa

ROK 2016

ROK 2015

Instytut Transportu Samochodowego

ROK 2016

ROK 2015

Instytut Geodezji i Kartografii

ROK 2016

ROK 2015

Instytut Techniki Budowlanej

ROK 2016

ROK 2015