Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja - wielokrotna
Dotyczy wstrzymania budowy farm wiatrowych, ze szczególnym
uwzględnieniem określenia odległości od siedlisk i zabudowań
ludzkich, w jakich mogą być one budowane
08.02.2016 więcej
Petycja
Dotyczy podjęcia działań zapobiegawczych i naprawczych w
związku z wprowadzeniem do ruchu pojazdów emitujących
substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne
limity.
21.12.2015 więcej
Petycja
Dotyczy podjęcie działań w celu zlikwidowania opłaty
adiacenckiej.
21.12.2015 więcej
Petycja
Dotyczy uregulowania nadzoru nad projektowaniem instalacji w
prawie budowlanym oraz zgłoszenia w kodeksie postępowania
administracyjnego.
21.12.2015 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany art. 81c ust 2 Prawa budowlanego.
21.12.2015 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie usytuowania drzew i
krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej.
21.12.2015 więcej
Petycja
W sprawie zmian wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy
inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci
województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.
21.12.2015 więcej