2015-12-21

Petycja

Petycja dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana:


Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

 

W dniu 15 lutego 2016 r. udzielno odpowiedzi na petycję.