2015-12-21

Petycja

Petycja dotyczy zmiany art. 81c ust 2 Prawa budowlanego.

 

Odwzorowanie cyfrowe petycji 186,16 KB (PDF)

 

Data złożenia: 18 września 2015 r.

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody.


Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja została załatwiona 21 grudnia 2015 r. zawiadomieniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem 303,01 KB (PDF).