2015-12-21

Petycja

Petycja w sprawie zmian wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.
 
1. Odwzorowanie cyfrowe petycji 163,96 KB (PDF)
 
2. Data złożenia: 3 grudnia 2015 r.

3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): brak zgody.
 
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja została załatwiona 7 grudnia 2015 r. zawiadomieniem Głównego Geodety Kraju 252,58 KB (PDF).