2016-12-01

Petycja

Petycja dotyczy podjęcia działań mających na celu usprawnienie wykonywania ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,1 MB (PDF)

Data złożenia: 22 września 2016 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Karol Breguła

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja została załatwiona 7 grudnia 2016 r.


Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 285,87 KB (PDF)