2016-12-29

Petycja

Petycja dotyczy projektu ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 53,75 KB (PDF)

Data złożenia: 24 października 2016 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia - petycja została załatwiona 18 stycznia 2016 r.


Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 61,95 KB (PDF)