2016-08-09

Finansowanie w 2016 r. zatrudnienia pracowników MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności

Znak Funduszy Europejskich                                          Znak Unii Europejskiej

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Finansowanie w 2016 r. zatrudnienia pracowników MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności” nr POPT.01.01.00-00-0097/16 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.01.01.00-00-0097/16-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 29 lipca 2016 r. przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju.

 

Cel projektu:
Zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów kadrowych niezbędnych dla sprawnego wykonywania zadań MIB we wdrażaniu działań transportowych realizujących politykę spójności w ramach Umowy Partnerstwa, finansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020.

Opis projektu:
Projekt przewiduje finansowanie kosztów zatrudnienia (tylko umowy o pracę) pracowników MIB zaangażowanych w ww. zadania, w szczególności wynagrodzenia zasadniczego, kwalifikowanych typów dodatków i nagród wynikających z obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych ministerstwa, pochodnych od wynagrodzeń. Efektem projektu będzie utrzymanie zasobu kadrowego w liczbie 24 etatów na potrzeby realizacji ww. zadań MIB.

 

Termin realizacji projektu: 1 stycznia-31 grudnia 2016 r.


Wartość całkowita projektu: 2 535 000,00 PLN


Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 2 154 750,00 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)


Data przyznania dofinansowania: 29 lipca 2016 r.