2017-05-25

Finansowanie w 2017 r. zatrudnienia pracowników MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności

ikona FE Pomoc Techniczna                                   ikona UE Fundusz Spójności
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Finansowanie w 2017 r. zatrudnienia pracowników MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności” nr POPT.01.01.00-00-0142/17 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.01.01.00-00-0142/17-00 o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 18 maja 2017 r. przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju i Finansów.

Cel projektu:  
Zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów kadrowych niezbędnych dla sprawnego wykonywania zadań MIB we wdrażaniu działań transportowych realizujących politykę spójności w ramach Umowy Partnerstwa, finansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020.

Opis projektu:
Projekt przewiduje finansowanie kosztów zatrudnienia (tylko umowy o pracę) pracowników MIB zaangażowanych w ww. zadania, w szczególności wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kwalifikowanych typów dodatków i nagród wynikających z obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Ministerstwa, pochodnych od wynagrodzeń. Efektem projektu będzie utrzymanie zasobu kadrowego w liczbie 24 etatów na potrzeby realizacji ww. zadań MIB.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.


Wartość całkowita projektu: 2 782 000 PLN


Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 2 364 700 PLN (tj. 85% wydatków kwalifikowanych)


Data przyznania dofinansowania: 18 maja 2017 r.