2017-05-25

Finansowanie w 2017 r. zatrudnienia pracowników MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności

ikona FE Pomoc Techniczna                                   ikona UE Fundusz Spójności
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Finansowanie w 2017 r. zatrudnienia pracowników MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności” nr POPT.01.01.00-00-0142/17 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.01.01.00-00-0142/17-00 o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 18 maja 2017 r. przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju i Finansów.

Cel projektu:  
Zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów kadrowych niezbędnych dla sprawnego wykonywania zadań MIB we wdrażaniu działań transportowych realizujących politykę spójności w ramach Umowy Partnerstwa, finansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020.

Opis projektu:
Projekt przewiduje finansowanie kosztów zatrudnienia (tylko umowy o pracę) pracowników MIB zaangażowanych w ww. zadania, w szczególności wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kwalifikowanych typów dodatków i nagród wynikających z obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Ministerstwa, pochodnych od wynagrodzeń. Efektem projektu będzie utrzymanie zasobu kadrowego w liczbie 24 etatów na potrzeby realizacji ww. zadań MIB.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.


Wartość całkowita projektu: 2 782 000 PLN


Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 2 364 700 PLN (tj. 85% wydatków kwalifikowanych)


Data przyznania dofinansowania: 18 maja 2017 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się