2017-12-22

Uruchomienie systemu rejestrów w obszarze charakterystyki energetycznej budynków

Logotyp Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizuje projekt Uruchomienie systemu rejestrów w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.

 

Cel i opis projektu:
Celem projektu jest zapewnienie niezależnego systemu kontroli i oceny charakterystyki energetycznej budynków, publicznego dostępu do regularnie aktualizowanych wykazów ekspertów oraz inwentaryzację i dostarczanie informacji na temat charakterystyki energetycznej budynków zajmowanych przez władze publiczne. Cel ten został osiągnięty poprzez uruchomienie w marcu 2015 r. Systemu Centralnego Rejestru Efektywności Energetycznej Budynków. System jest na bieżąco modernizowany i rozwijany.

 

Efektem realizacji projektu będzie m.in.:

  • zapewnienie publicznego dostępu do aktualizowanych list wykwalifikowanych lub akredytowanych ekspertów uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji;
  • objęcie ok. 500 tys. budynków lub części budynków rocznie obowiązkiem opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej przy użyciu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków;
  • objęcie ok. 700 tys. budynków rocznie obowiązkiem opracowania protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji przy użyciu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków;
  • wpisanie budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 do wykazu tych budynków w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej tych budynków, jako budynków pełniących rolę wzorcową w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej.

Beneficjent: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Termin realizacji projektu: 26 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2017 r.

Wartość całkowita projektu: 523 439,40 PLN

Wartość doinansowania UE (EFS): 441 154,73 PLN