2016-11-03

Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w 2016 r.

ikona FE PT                                         ikona UE FS

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w 2016 r. nr POPT.02.01.00-00-0115/16 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.02.01.00-00-0115/16-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 28 października 2016 r. przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju i Finansów.

 

Cel projektu:

Celem projektu  jest wsparcie MIB, jako instytucji kluczowej w obszarze transportu w realizacji polityki spójności, w prowadzeniu działań dotyczących wymiany informacji i doświadczeń oraz wzmocnienia zasady partnerstwa w kontekście wdrażania Umowy Partnerstwa.

 

Opis projektu:

Uwzględnione w projekcie działania obejmują zorganizowanie konferencji, która odnosić się będzie do rozwoju korytarzy sieci bazowej TEN-T przebiegających przez Polskę. Mają one służyć m.in. współpracy, wymianie wiedzy i doświadczeń również w wykorzystaniu środków UE w ww. obszarze.

 

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.

 

Wartość całkowita projektu: 66 000 PLN

 

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 56 100 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

 

Data przyznania dofinansowania: 28 października 2016 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się