2016-11-03

Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w 2016 r.

ikona FE PT                                         ikona UE FS

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w 2016 r. nr POPT.02.01.00-00-0115/16 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.02.01.00-00-0115/16-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 28 października 2016 r. przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju i Finansów.

 

Cel projektu:

Celem projektu  jest wsparcie MIB, jako instytucji kluczowej w obszarze transportu w realizacji polityki spójności, w prowadzeniu działań dotyczących wymiany informacji i doświadczeń oraz wzmocnienia zasady partnerstwa w kontekście wdrażania Umowy Partnerstwa.

 

Opis projektu:

Uwzględnione w projekcie działania obejmują zorganizowanie konferencji, która odnosić się będzie do rozwoju korytarzy sieci bazowej TEN-T przebiegających przez Polskę. Mają one służyć m.in. współpracy, wymianie wiedzy i doświadczeń również w wykorzystaniu środków UE w ww. obszarze.

 

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.

 

Wartość całkowita projektu: 66 000 PLN

 

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 56 100 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

 

Data przyznania dofinansowania: 28 października 2016 r.