2017-05-25

Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w latach 2017-2019

ikona FE Pomoc Techniczna                                     ikona UE Fundusz Spójności

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w latach 2017-2019 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.02.01.00-00-0150/17-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 22 maja 2017 r. przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju i Finansów.

Cel projektu:
Celem projektu  jest wsparcie MIB, jako instytucji kluczowej w obszarze transportu przy realizacji polityki spójności, w szczególności w podejmowaniu  działań na rzecz określania adekwatnych rozwiązań i uregulowań formalnych, w tym  rozwiązań optymalizacji inwestycji transportowych, mających zastosowanie do projektów sektora transportu finansowanych z udziałem środków UE, a także wymiany informacji i doświadczeń oraz wzmocnienia zasady partnerstwa. Działania te służyć będą wdrażaniu Umowy Partnerstwa.

 

Opis projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje w głównej mierze wykonywanie analiz i opracowań oraz organizowanie konferencji, służących realizacji celu projektu.


Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2019 r.


Wartość całkowita projektu: 12 193 235,00 PLN


Wartość dofinansowania UE (FS): 10 364 249,75 PLN (tj. 85% wydatków kwalifikowanych)


Data przyznania dofinansowania: 22 maja 2017 r.