2017-05-25

Wsparcie MI we wdrażaniu polityki spójności w latach 2017-2020

 Plik w formacie JPG                               

Ministerstwo Infrastruktury, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt Wsparcie MI we wdrażaniu polityki spójności w latach 2017-2020 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.02.01.00-00-0150/17-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 22 maja 2017 r. przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju i Finansów, zmienionego aneksem nr UDA-POPT.02.01.00-00-0150/17-01 zawartym 29 marca 2018 r. przez Ministra Infrastruktury oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Cel projektu:
Celem projektu  jest wsparcie MI, jako instytucji kluczowej w obszarze transportu przy realizacji polityki spójności, w szczególności w podejmowaniu  działań na rzecz określania adekwatnych rozwiązań i uregulowań formalnych, w tym  rozwiązań optymalizacji inwestycji transportowych, mających zastosowanie do projektów sektora transportu finansowanych z udziałem środków UE, a także wymiany informacji i doświadczeń oraz wzmocnienia zasady partnerstwa. Działania te służyć będą wdrażaniu Umowy Partnerstwa.

 

Opis projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje w głównej mierze wykonywanie analiz i opracowań oraz organizowanie konferencji, służących realizacji celu projektu.


Termin realizacji projektu: 1.01.2017 r. - 31.05.2020 r.


Wartość całkowita projektu: 12 193 235,00 PLN


Wartość dofinansowania UE (FS): 10 364 249,75 PLN (tj. 85% wydatków kwalifikowanych)


Data przyznania dofinansowania: 22.05.2017 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się