2017-04-28

Wsparcie w 2017 r. stanowisk pracy w MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności

ikona FE Pomoc Techniczna                                 ikona UE Fundusz Spójności   

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt Wsparcie w 2017 stanowisk pracy w MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności nr POPT.01.02.00-00-0138/17 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.01.02.00-00-0138/17-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 25 kwietnia 2017 r. przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju i Finansów.

Cel projektu:

Celem projektu jest zapewnienie pracownikom MIB, zaangażowanym w realizację polityki spójności, odpowiednich warunków do realizacji ich zadań, w związku z funkcją MIB jako instytucji kluczowej w obszarze transportu.


Opis projektu:

W ramach projektu przewiduje się podnoszenie kwalifikacji pracowników kwalifikowanych oraz wsparcie funkcjonowania kwalifikowanych stanowisk pracy, w tym zapewnienie odpowiedniego wyposażenia tych stanowisk.


Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.


Wartość całkowita projektu: 595 500,00 PLN


Wartość dofinansowania UE (FS): 506 175,00  PLN (tj. 85% wydatków kwalifikowanych)

 

Data przyznania dofinansowania: 25 kwietnia 2017 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się