2017-07-12

Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I

logotyp programu POWER

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizuje projekt Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I.


Cel i opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie narzędzi mających wpływ na zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych. Cel ten będzie realizowany poprzez opracowanie programów dwóch szkoleń:

  • szkolenia systemowego ukierunkowanego na podnoszenie kwalifikacji i wiedzy odnośnie budowy infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
  • szkolenia ukierunkowanego na podnoszenie kompetencji w zakresie planowania przestrzennego, w szczególności w kontekście jego niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

Ponadto w ramach projektu zostanie opracowanych i wydanych pięć publikacji, skierowanych do osób zaangażowanych w kształtowanie polskiej przestrzeni, z następujących tematów:

  • niskoemisyjność w planowaniu przestrzennym,
  • narzędzia partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym,
  • teledetekcja w planowaniu przestrzennym,
  • diagnoza i delimitacja terenów zdegradowanych,
  • integracja działań rewitalizacyjnych.

Wydane publikacje będą rozdystrybuowane do jednostek samorządu terytorialnego, a ich elektroniczne wersje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Beneficjent: Departament Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Termin realizacji projektu: 2 czerwca 2016 r. - 31 grudnia 2017 r.

Wartość całkowita projektu: 1 859 100,00 PLN

Wartość doinansowania UE (EFS): 1 566 857,91 PLN