Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2510.23.2017.MB Modernizacja serwerowego systemu kasetowego w MIB.  
Przedmiot zamówienia
Modernizacja serwerowego systemu kasetowego w MIB.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-11-23  
Data publikacji do
2018-06-10  
Termin składania ofert
2017-12-01 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2510.23.2017.MB  

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.

Oferty należy składać w kancelarii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 

ul. Chałubińskiego 4/6, budynek A, 00-928 Warszawa.

 

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ 23.2017.MB (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

3. Zał 1 SOPZ 23.2017.MB (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)

4. Zał 2 wzór umowy 23.2017.MB

5. Zał 3 wzór oświadczenia dot wykluczenia 23.2017.MB

6. Zał 4 wzór oświadczenia dot warunków 23.2017.MB

7. Zał 5 wzór formularza ofertowego 23.2017.MB

 

Dnia 1 grudnia 2017 r. Zamawiający dołączył pliki:

1. Informacja z otwarcia ofert 23.2017.MB

2. Wzór inform. dot. grupy kapit. 23.2017.MB

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 7 grudnia 2017 r.

W przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę
ADT Group Sp. z . o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez powyższego wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu i została oceniona wedługnastępujących kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ: cena (waga: 60%), termin realizacji (waga 20%), okres gwarancji (waga 20%). Oferta, w ww. kryteriach, otrzymała odpowiednio: 60, 0 i 0 – łącznie 60 pkt.

Informacja o wyborze oferty oraz o wykonawcy, który złożył ofertę, wraz z punktacją przyznaną w każdym z kryterium oceny ofert i łączną punktacją znajduje się w pliku:

- Informacja o wyborze 23.2017.MB

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 189,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 23.2017.MB.pdf 124,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 1 SOPZ 23.2017.MB.pdf 69,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 2 wzór umowy 23.2017.MB.pdf 95,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 3 wzór oświa....2017.MB.docx 22,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 4 wzór oświa....2017.MB.docx 19,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 5 wzór formul....2017.MB.docx 38,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...3.2017.MB.pdf 69,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór inform. dot. ....2017.MB.docx 16,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...3.2017.MB.pdf 45,97 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się