Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2510.23.2017.MB Modernizacja serwerowego systemu kasetowego w MIB.  
Przedmiot zamówienia
Modernizacja serwerowego systemu kasetowego w MIB.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-11-23  
Data publikacji do
2018-05-31  
Termin składania ofert
2017-12-01 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2510.23.2017.MB  

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.

Oferty należy składać w kancelarii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 

ul. Chałubińskiego 4/6, budynek A, 00-928 Warszawa.

 

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ 23.2017.MB (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

3. Zał 1 SOPZ 23.2017.MB (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)

4. Zał 2 wzór umowy 23.2017.MB

5. Zał 3 wzór oświadczenia dot wykluczenia 23.2017.MB

6. Zał 4 wzór oświadczenia dot warunków 23.2017.MB

7. Zał 5 wzór formularza ofertowego 23.2017.MB

 

Dnia 1 grudnia 2017 r. Zamawiający dołączył pliki:

1. Informacja z otwarcia ofert 23.2017.MB

2. Wzór inform. dot. grupy kapit. 23.2017.MB

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 7 grudnia 2017 r.

W przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę
ADT Group Sp. z . o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez powyższego wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu i została oceniona wedługnastępujących kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ: cena (waga: 60%), termin realizacji (waga 20%), okres gwarancji (waga 20%). Oferta, w ww. kryteriach, otrzymała odpowiednio: 60, 0 i 0 – łącznie 60 pkt.

Informacja o wyborze oferty oraz o wykonawcy, który złożył ofertę, wraz z punktacją przyznaną w każdym z kryterium oceny ofert i łączną punktacją znajduje się w pliku:

- Informacja o wyborze 23.2017.MB

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 189,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 23.2017.MB.pdf 124,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 1 SOPZ 23.2017.MB.pdf 69,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 2 wzór umowy 23.2017.MB.pdf 95,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 3 wzór oświa....2017.MB.docx 22,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 4 wzór oświa....2017.MB.docx 19,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 5 wzór formul....2017.MB.docx 38,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...3.2017.MB.pdf 69,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór inform. dot. ....2017.MB.docx 16,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...3.2017.MB.pdf 45,97 KB (pdf) szczegóły pobierz