Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2511.14.2017.JZ Opracowanie publikacji o roboczym tytule: Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym  
Przedmiot zamówienia
Opracowanie publikacji o roboczym tytule: Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-06-28  
Data publikacji do
2017-10-31  
Termin składania ofert
2017-07-10 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2511.14.2017.JZ  

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 10 lipca 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, budynek A.

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Załączniki Nr 2 – wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 5 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 6 – wzór Formularza Ofertowego
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu o nazwie „Doświadczenie”

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 4 lipca 2017 r.
 

Dnia 10 lipca 2017 r. Zamawiający zamieścił:
informację z otwarcia ofert
wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 25 sierpnia 2017 r.
W przedmiotowym postępowaniu, wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

Instytut Rozwoju Miast
ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1. ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Uzasadnienie faktyczne:
Oferta ww. Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów przyznaną zgodnie z kryteriami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

 

Załączniki

  Ogloszenie_14.JZ17.pdf 115,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_partycypacja_14JZ17.pdf 277,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_SOPZ_14JZ17.pdf 319,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 2_Wzor_Umowy_14JZ17.pdf 277,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3_oswiadczenie_...a_14JZ17.docx 1,61 MB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 4_oswiadczenie_...i_14JZ17.docx 1,6 MB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 5_Wykaz_Osob_14JZ17.doc 1,72 MB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 6_Formularz_Ofe...wy_14JZ17.doc 922,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 7_Wykaz_Doświa...ie_14JZ17.doc 1,73 MB (doc) szczegóły pobierz
  wyjasnienia SIWZ_14JZ17.pdf 132,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacje z otwarc...rt_14JZ17.pdf 81,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_grupa_...a_14JZ17.docx 17,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  ocena ofert_14JZ17.pdf 90,64 KB (pdf) szczegóły pobierz