Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2511.18.2017.MKZaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach realizowanej przez Zamawiającego kampanii społecznej dotyczącej działań edukacyjnych na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego  
Przedmiot zamówienia
Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach realizowanej przez Zamawiającego kampan  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
15.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-07-11  
Data publikacji do
2017-11-02  
Termin składania ofert
2017-08-16 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2511.18.2017.MK  

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 16 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, budynek A.

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 - wzór umowy

Załącznik Nr 3 - zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)

Załącznik nr 3a - JEDZ w formacie xml do pobrania przez wykonawcę

Załącznik Nr 4 - wzór formularza ofertowego

 

Dnia 28 lipca 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ, którą są zawarte w pliku:

1. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28-07-2017.pdf

 

Dnia 16 sierpnia 2017 r. Zamawiający zamieścił:
informację z otwarcia ofert
wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 28 sierpnia 2017 r.

W przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5, złożoną przez wykonawcę Grupa Eskadra Sp. z o. o., ul. Jeleniogórska 17, 30-422 Kraków.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ: cena (waga: 50%), koncepcja konferencji on-line (waga 30%), dodatkowe działania promujące kampanię w Internecie (waga 20%), oferta nr 5 otrzymała w ww. kryteriach odpowiednio: 32,66 pkt, 30 pkt i 18 pkt, łącznie 80,66 – największą liczbę punktów..

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1. ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu..pdf 137,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 297,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 1 SOPZ.pdf 501,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 2 wzór umowy.pdf 298,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 3 Jedz zakres.pdf 67,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  espd-request.zip 7,68 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. 4 formularz o...8MK.2017.docx 30,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treśc...8-07-2017.pdf 197,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Info z otwarcia ofert.pdf 125,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... stronę.docx 15,77 KB (doc) szczegóły pobierz