Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2510.12.2017.MKModernizacja rdzeniowej infrastruktury sieci LAN.  
Przedmiot zamówienia
dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-07-12  
Data publikacji do
2017-09-30  
Termin składania ofert
2017-07-24 10:30  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2510.12.2017.MK  

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 24 lipca 2017 r. do godz. 10:30 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, budynek A.

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Załączniki Nr 2 – wzór Umowy

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5 – wzór Formularza ofertowego

Załącznik Nr 6 - wzór specyfikacji technicznej sprzętu, który po zawarciu umowy będzie stanowił Załącznik Nr 4a do umowy

Dnia 20-07-2017 r. zamawiający zamieścił wyjaśnienia treści SIWZ

 

Dnia 24-07-2017 zamawiający dołączył pliki:

1. Informacja z otwarcia ofert 12.2017.MK. doc

2. Wzór informacji dot. grupy kapitałowej 12.2017.MK.docx

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 28 września 2017 r.

W przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę Koma Nord Sp. z o.o. ul. Łużycka 2 01-537 Gdynia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ: cena (waga: 60%), termin realizacji (waga 25%), gwarancja (waga 15%), oferta nr 2 otrzymała w ww. kryteriach odpowiednio: 60 pkt, 25 pkt i 15 pkt, łącznie 100 – największą liczbę punktów.

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1. ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.


 


 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 123,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 12.2017.pdf 258,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 1 SOPZ 12.2017.pdf 287,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 2 wzór umowy 12.2017.pdf 430,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 3 oswiadczeni....2017.MK.docx 26,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 4 oswiadczeni...12MK (1).docx 24,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 5 formularz o...2MK.2017.docx 33,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 6 specyfikacj...2017 (2).docx 27 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyjasnienia SIWZ_12MK17.pdf 140,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...2.2017.MK.doc 42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór informacji do....2017.MK.docx 19,56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ę_12MK17.pdf 72,66 KB (pdf) szczegóły pobierz