Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2510.16.2017.JZ Zapewnienie dostępności i niezawodności Systemu Zarządzania Dokumentami OfficeObjects® poprzez świadczenie usług wsparcia i utrzymania Systemu oraz usługi rozwoju systemu i asysty  
Przedmiot zamówienia
Zapewnienie dostępności i niezawodności Systemu Zarządzania Dokumentami OfficeObjects®  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-07-12  
Data publikacji do
2017-12-10  
Termin składania ofert
2017-07-25 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2510.16.2017.JZ  

UWAGA

Zmiana terminu składania ofert na 25 lipca 2017 r.

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 25 lipca 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, budynek A.

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Załączniki Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 5 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 6 – wzór Formularza Ofertowego
Ogłoszenie o zamówieniu

 

Dnia 18-07-2017 r. zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ - zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Informacje dotyczace zmiany są zawarte w załączonych plikach:

1. Zmiana treści SIWZ - terminu składania i otwarcia ofert.pdf

2. Ogłosznie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert.pdf

Dnia 19-07-2017 r. zamawiający zamieścił wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ oraz projekt techniczny systemu obiegu dokumentów opartego na Platformie OfficeObjects® i instrukcję użytkowania SOD

Dnia 25-07-2017 r. Zamawiający zamieścił:
informację z otwarcia ofert
wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 28 lipca 2017 r.
W przedmiotowym postępowaniu, wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

Rodan Development sp. z o.o., ul. Wyczółki 89, 02-820 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne:
Oferta ww. wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu. Oferta wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Oferta złożona przez ww. wykonawcę otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, które zostały określone w SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1. ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

 

Załączniki

  SIWZ_16JZ17.pdf 184,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 1_SOPZ_16JZ17.pdf 225,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_IPU_16JZ17.pdf 252,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3_oswiadczenie_...a_16JZ17.docx 22,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 4_oswiadczenie_...i_16JZ17.docx 21,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_WU_16JZ17.doc 39,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_6_FO_16JZ17.doc 80 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogloszenie_16.JZ17.pdf 111 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ...cia ofert.pdf 33,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłosznie o zmiani...ia ofert .pdf 34,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia_16JZ17_19.07.17.pdf 240,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt techniczny SOD_16JZ17.PDF 12,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja użytkow...OD_16JZ17.PDF 11,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacje z otwarc...rt_16JZ17.pdf 67,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_grupa_...a_16JZ17.docx 17,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  streszczenie oceny_16JZ17.pdf 66,01 KB (pdf) szczegóły pobierz