Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2510.17.2017.JZ Budowa Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, zapewnienie wsparcia wraz z asystą dedykowanych specjalistów i godzinami wsparcia  
Przedmiot zamówienia
Budowa Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
50.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-07-17  
Data publikacji do
2018-04-08  
Termin składania ofert
2017-09-05 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2510.17.2017.JZ  

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 5-09-2017 r.

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 5 września 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, budynek A.

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Załącznik Nr 3 - zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)
Załącznik Nr 3a - JEDZ w formacie xml do pobrania przez wykonawcę
Załącznik Nr 4 - wzór Formularza Ofertowego
Załącznik Nr 5 - Ramowy Harmonogram dostarczenia i Wdrożenia ZSI

 

Dnia 11 sierpnia 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień i dokonał zmiany treści SIWZ oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Wyjaśnienia i Informacje dotyczące zmian zawarte są w załączonych plikach:

1. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 11-08-2017.pdf

2. Przykład karty środka trwałego.pdf

3. Wzór Formularza Ofertowego po zmianach.doc

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11-08-2017.pdf

 

Dnia 16.08.2017 r. zamawiający zamieścił plik:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dnia 16.08.2017 r.

 

 

Dnia 17 sierpnia 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ, którą są zawarte w pliku:

1. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.08.2017 r.pdf

Dnia 23 sierpnia 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ, którą są zawarte w pliku:

1. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23.08.2017 r.pdf

Dnia 24 sierpnia 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ oraz dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert, którą są zawarte w pliku:

1. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 24.08.2017 r.pdf
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przeslane do publikacji dnia 24.08.2017.pdf
 

Dnia 28 sierpnia 2017 r. zamawiajacy zamieścił plik:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dnia 26.08.2017 r.

Dnia 28 sierpnia 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ oraz dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert, którą są zawarte w pliku:
1. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 28.08.2017 r.pdf
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji dnia 28.08.2017.pdf
 

Dnia 30 sierpnia 2017 r. zamawiajacy zamieścił plik:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dnia 30.08.2017 r.

Dnia 5 września 2017 r. zamawiający zamieścił:
1. informację z otwarcia ofert
2. wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 4 października 2017 r.
W przedmiotowym postępowaniu, wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze


Uzasadnienie faktyczne:
Oferta złożona przez w/w wykonawcę otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, które zostały określone w SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1. ustawy, zgodnie z którym „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” 

  


 

 

 

Załączniki

  Ogloszenie_17JZ17.pdf 142,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 1_OPZ_17JZ17.pdf 1009,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 2_Umowa__17JZ17.pdf 1006,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3_Zakres JEDZ_17JZ17.pdf 80,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3a_JEDZ_17JZ17.zip 10,22 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zal 4_Formularz_Ofe...wy_17JZ17.doc 95 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 5_RamowyHarmono...am_17JZ17.doc 92,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ_17JZ17.pdf 267,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmia...1-08-2017.pdf 4,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Przykład karty śr...trwałego.pdf 292,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór Formularza Of... zmianach.doc 96,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...1-08-2017.pdf 72,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...08.2017 r.pdf 69,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treśc...08.2017 r.pdf 132,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treśc...08 2017 r.pdf 180,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmia...08 2017 r.pdf 101,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_zmiana_...ji_17JZ17.pdf 72,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_zmiana_...blikowane.pdf 69,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmia...08 2017 r.pdf 141,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłosznie_zmiana3_...ji_17JZ17.pdf 72,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_grupa_...a_17JZ17.docx 17,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacje z otwarcia ofert.pdf 74,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_grupa_...a_17JZ17.docx 17,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  ocena ofert_17JZ17.pdf 67,27 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się