Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2510.20.2017.JZ Opracowanie wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu pieszych – wytyczne dotyczące prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych  
Przedmiot zamówienia
Opracowanie wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu pieszych, wytyczne dotyczące prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-07-21  
Data publikacji do
2017-11-02  
Termin składania ofert
2017-08-07 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2510.20.2017.JZ  

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 7 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, budynek A.

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 –  Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załączniki Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 5 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego
Ogłoszenie o zamówieniu

 

Dnia 7 sierpnia 2017 r. Zamawiający zamieścił:
informację z otwarcia ofert
wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 12 września 2017 r.

W przedmiotowym postępowaniu, wybrano ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia:

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej ul.Narutowicza 11;80-233 Gdańsk, Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1;03-302 Warszawa; Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/12;80-233 Gdańsk

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta ww. wymienionego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.Oferta wykonawcy nie podlega odrzuceniu.Oferta złożona przez wykonawcę otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert,które zostały określone w SIWZ.

Uzasadnienie prawne:

art. 91 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert.określonych w SIWZ.

Załączniki

  SIWZ_20JZ17.pdf 187,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 1_OPZ_20JZ17.pdf 138,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 2_IPU_20JZ17.pdf 125,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3_oswiadczenie_...a_20JZ17.docx 24,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 4_oswiadczenie_...i_20JZ17.docx 23,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 5_WU_20JZ17.doc 40 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 6_Wykaz_Osob_20JZ17.doc 69 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 7_Formularz_Ofe...wy_20JZ17.doc 71,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogloszenie_20JZ17.pdf 114,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacje z otwarc...t_20JZ17.docx 18,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_grupa_...a_20JZ17.docx 17,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... stronę.docx 16,49 KB (doc) szczegóły pobierz