Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2511.21.2017.JZ Wykonanie opracowania pt. „Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów” wraz z raportem z analiz niezbędnych do jego opracowania.  
Przedmiot zamówienia
Wykonanie opracowania pt. „Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów”.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-08-01  
Data publikacji do
2018-02-28  
Termin składania ofert
2017-09-07 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2511.21.2017.JZ  

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 7 września 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, budynek A.

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

Załącznik Nr 3 - zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)
Załącznik Nr 3a - JEDZ w formacie xml do pobrania przez wykonawcę
Załącznik Nr 4 - wzór Formularza Ofertowego


Dnia 7 września 2017 r. Zamawiający zamieścił:
1. informację z otwarcia ofert
2. wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 26 października 2017 r.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k. ul. Żołnierzy 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów (stary adres: Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów).

Uzasadnienie faktyczne:
Oferta złożona przez w/w wykonawcę otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, które zostały określone w SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1. ustawy, zgodnie z którym „zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 133,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_21JZ17.pdf 304,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 1_OPZ_21JZ17.pdf 219,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 2_IPU_21JZ17.pdf 184,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3_Zakres JEDZ_21JZ.pdf 80,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3_JEDZ_21JZ .zip 9,97 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zal 4_Formularz_Ofe...wy_21JZ17.doc 153 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacje z otwarc...rt_21JZ17.pdf 68,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_grupa_...a_21JZ17.docx 17,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  ocena_21JZ17.pdf 65,76 KB (pdf) szczegóły pobierz