Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2511.21.2017.JZ Wykonanie opracowania pt. „Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów” wraz z raportem z analiz niezbędnych do jego opracowania.  
Przedmiot zamówienia
Wykonanie opracowania pt. „Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów”.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-08-01  
Data publikacji do
2018-02-28  
Termin składania ofert
2017-09-07 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2511.21.2017.JZ  

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 7 września 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, budynek A.

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

Załącznik Nr 3 - zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)
Załącznik Nr 3a - JEDZ w formacie xml do pobrania przez wykonawcę
Załącznik Nr 4 - wzór Formularza Ofertowego


Dnia 7 września 2017 r. Zamawiający zamieścił:
1. informację z otwarcia ofert
2. wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 26 października 2017 r.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k. ul. Żołnierzy 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów (stary adres: Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów).

Uzasadnienie faktyczne:
Oferta złożona przez w/w wykonawcę otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, które zostały określone w SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1. ustawy, zgodnie z którym „zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 133,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_21JZ17.pdf 304,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 1_OPZ_21JZ17.pdf 219,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 2_IPU_21JZ17.pdf 184,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3_Zakres JEDZ_21JZ.pdf 80,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3_JEDZ_21JZ .zip 9,97 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zal 4_Formularz_Ofe...wy_21JZ17.doc 153 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacje z otwarc...rt_21JZ17.pdf 68,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_grupa_...a_21JZ17.docx 17,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  ocena_21JZ17.pdf 65,76 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się