Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2510.24.2017.MK Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania, polegającej na utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych w budynkach i na terenie zewnętrznym MIB  
Przedmiot zamówienia
Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania, polegającej na utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
20.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-09-13  
Data publikacji do
2017-12-31  
Termin składania ofert
2017-10-26 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2510.24.2017.MK  

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 26-10-2017 r.

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 26 października 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, budynek A.

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej w dniach 20.09. i 26.09. 2017 r. Zainteresowani powinni zgłosić się o godzinie 12:00 do recepcji w budynku A, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

 

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 19 października 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, budynek A.

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

Załącznik Nr 3 - zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)
Załącznik Nr 3a - JEDZ w formacie xml do pobrania przez wykonawcę
Załącznik Nr 4 - wzór Formularza Ofertowego wraz z Załącznikiem nr 1

 

Dnia 9 października 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień i dokonał zmiany treści SIWZ oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Wyjaśnienia i Informacje dotyczące zmian zawarte są w załączonych plikach:

 

1. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 9-10-2017.pdf

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 9-10-2017.pdf

 

Dnia 26 października  2017 r. zamawiający zamieścił:


1. informację z otwarcia ofert;
2. wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 14 listopada 2017 r.
W przedmiotowym postępowaniu, wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

EVER Cleaning Sp. z o.o.  ul. Postępu 18; 02 676 Warszawa

                              
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta złożona przez w/w wykonawcę otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, które zostały określone w SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1. ustawy, zgodnie z którym „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 136,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_24_ MK_17.pdf 288,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 1 SOPZ_24_17.pdf 370,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 2 IPU_24_17.pdf 530,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 3 Zakres JEDZ_24_17.pdf 81,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 3a JEDZ.zip 10,63 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 4_Formular...owy_24_17.doc 132 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmia...9.10.2017.pdf 247,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...9.10.2017.pdf 70,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opublikowane ogłos...łoszenia.pdf 66,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...2.2017.MK.doc 52,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... stronę.docx 19,52 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze .pdf 139,5 KB (pdf) szczegóły pobierz