Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2510.29.2017.KK Dostawa wraz z wdrożeniem sprzętowo programowego systemu kopii zapasowych wraz ze wsparciem technicznym.  
Przedmiot zamówienia
Dostawa wraz z wdrożeniem sprzętowo programowego systemu kopii zapasowych wraz ze wsparciem technicznym.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-11-17  
Data publikacji do
2018-04-30  
Termin składania ofert
2017-11-27 10:30  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2510.29.2017.KK  

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 27 listopada 2017 r., do godz. 10:30 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, Budynek A.

 

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Załącznik Nr 2 - wzór Umowy

Załącznik Nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Załącznik Nr 4 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załacznik Nr 5 - wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 6 - wzór specyfikacji technicznej sprzętu, który po zawarciu umowy będzie stanowił Załącznik Nr 4a do Umowy;

Załącznik Nr 5 do Umowy - wzór protokołu dostawy/powdrożeniowy/odbioru/naprawy/końcowy

Załącznik Nr 6 do Umowy - wzór sprawozdania z wykorzystanych godzin wsparcia

Dnia 21 listopada 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień  treści SIWZ.

Wyjaśnienia  zawarte są w załączonym ponizej  pliku:

1. Wyjaśnienia  treści SIWZ z dnia 21-11-2017.pdf

 

Dnia 23 listopada 2017 roku Zamawiający udzielił wyjasnień do treści SIWZ.

Wyjaśnienia zawarte są w załączonym poniżej pliku:

1.Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji z dnia 23.11.2017_29_17_KK

 

Dnia 27.11.2017 r. Zamawiający zamieścił następujące dokumenty:

1. Informacja z otwarcia ofert;

2. Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 1 grudnia 2017 r.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę  ADT Group Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.


Uzasadnienie faktyczne:
Oferta złożona przez w/w wykonawcę otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, które zostały określone w SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1. ustawy, zgodnie z którym „zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Załączniki

  Ogłoszenie_29_17_KK.pdf 119,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_29_2017_KK.pdf 259,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SOPZ-29_2017_KK.pdf 267,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa_29_17_KK.pdf 249,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3_oswiadczenie ..._2017_KK.docx 22,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 4 oswiadczenie ..._2017_KK.docx 21,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 5 FO_29_2017_KK.docx 29,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 5 do ..._2017_KK.docx 17,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik NR 6 do..._2017_KK.docx 18,43 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do..._2017_KK.docx 36,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treś...1.11.2017.pdf 201,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia dotycz..._29_17_KK.pdf 235,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór inform. dot. ....KK.docx.docx 14,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc..._29_17_KK.pdf 124,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ę 29KK17.pdf 126,11 KB (pdf) szczegóły pobierz