Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2510.29.2017.KK Dostawa wraz z wdrożeniem sprzętowo programowego systemu kopii zapasowych wraz ze wsparciem technicznym.  
Przedmiot zamówienia
Dostawa wraz z wdrożeniem sprzętowo programowego systemu kopii zapasowych wraz ze wsparciem technicznym.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-11-17  
Data publikacji do
2018-04-30  
Termin składania ofert
2017-11-27 10:30  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2510.29.2017.KK  

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 27 listopada 2017 r., do godz. 10:30 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, Budynek A.

 

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Załącznik Nr 2 - wzór Umowy

Załącznik Nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Załącznik Nr 4 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załacznik Nr 5 - wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 6 - wzór specyfikacji technicznej sprzętu, który po zawarciu umowy będzie stanowił Załącznik Nr 4a do Umowy;

Załącznik Nr 5 do Umowy - wzór protokołu dostawy/powdrożeniowy/odbioru/naprawy/końcowy

Załącznik Nr 6 do Umowy - wzór sprawozdania z wykorzystanych godzin wsparcia

Dnia 21 listopada 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień  treści SIWZ.

Wyjaśnienia  zawarte są w załączonym ponizej  pliku:

1. Wyjaśnienia  treści SIWZ z dnia 21-11-2017.pdf

 

Dnia 23 listopada 2017 roku Zamawiający udzielił wyjasnień do treści SIWZ.

Wyjaśnienia zawarte są w załączonym poniżej pliku:

1.Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji z dnia 23.11.2017_29_17_KK

 

Dnia 27.11.2017 r. Zamawiający zamieścił następujące dokumenty:

1. Informacja z otwarcia ofert;

2. Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 1 grudnia 2017 r.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę  ADT Group Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.


Uzasadnienie faktyczne:
Oferta złożona przez w/w wykonawcę otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, które zostały określone w SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1. ustawy, zgodnie z którym „zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Załączniki

  Ogłoszenie_29_17_KK.pdf 119,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_29_2017_KK.pdf 259,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SOPZ-29_2017_KK.pdf 267,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa_29_17_KK.pdf 249,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3_oswiadczenie ..._2017_KK.docx 22,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 4 oswiadczenie ..._2017_KK.docx 21,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 5 FO_29_2017_KK.docx 29,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 5 do ..._2017_KK.docx 17,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik NR 6 do..._2017_KK.docx 18,43 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do..._2017_KK.docx 36,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treś...1.11.2017.pdf 201,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia dotycz..._29_17_KK.pdf 235,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór inform. dot. ....KK.docx.docx 14,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc..._29_17_KK.pdf 124,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ę 29KK17.pdf 126,11 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się