Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2511.27.2017.JZ wykonanie opracowania pt. „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych”  
Przedmiot zamówienia
Wykonanie opracowania pt. „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
13.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-11-22  
Data publikacji do
2018-07-31  
Termin składania ofert
2018-01-03 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2511.27.2017.JZ  

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 3 stycznia 2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, budynek A.

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

Załącznik Nr 3 - zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)
Załącznik Nr 3a - JEDZ w formacie xml do pobrania przez wykonawcę
Załącznik Nr 4 - wzór Formularza Ofertowego


Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dnia 3 stycznia 2018 r. Zamawiający zamieścił:
1. informację z otwarcia ofert
2. wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 7 marca 2018 r.
W przedmiotowym postępowaniu, wybrano ofertę złożoną przez wykonawców występujących wspólnie:


Politechnikę Krakowską im. T. Kościuszki (lider konsorcjum)
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Politechnikę Gdańską (partner konsorcjum)
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Politechnikę Warszawską (partner konsorcjum)
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Politechnikę Wrocławską (partner konsorcjum)
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (partner konsorcjum)
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. (partner konsorcjum)
ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne:
Oferta złożona przez w/w wykonawców otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, które zostały określone w SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1. ustawy, zgodnie z którym „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” 

Załączniki

  Ogłoszenia_27JZ17.pdf 126,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_27JZ17.pdf 307,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 1_OPZ_27JZ17.pdf 257,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 2_IPU_27JZ17.pdf 183,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3_zakres JEDZ_27JZ17.pdf 80,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3a_JEDZ_27JZ17.zip 10,31 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zal 4_Formularz_Ofe...wy_27JZ17.doc 154 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyjasnienia_SIWZ_27JZ17.pdf 123,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacje z otwarc...rt_27JZ17.pdf 77,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_grupa_...a_27JZ17.docx 18,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  ocena_punktacja_27JZ17.pdf 67,41 KB (pdf) szczegóły pobierz