Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2511.27.2017.JZ wykonanie opracowania pt. „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych”  
Przedmiot zamówienia
Wykonanie opracowania pt. „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
13.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-11-22  
Data publikacji do
2018-07-31  
Termin składania ofert
2018-01-03 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2511.27.2017.JZ  

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 3 stycznia 2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, budynek A.

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

Załącznik Nr 3 - zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)
Załącznik Nr 3a - JEDZ w formacie xml do pobrania przez wykonawcę
Załącznik Nr 4 - wzór Formularza Ofertowego


Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dnia 3 stycznia 2018 r. Zamawiający zamieścił:
1. informację z otwarcia ofert
2. wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 7 marca 2018 r.
W przedmiotowym postępowaniu, wybrano ofertę złożoną przez wykonawców występujących wspólnie:


Politechnikę Krakowską im. T. Kościuszki (lider konsorcjum)
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Politechnikę Gdańską (partner konsorcjum)
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Politechnikę Warszawską (partner konsorcjum)
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Politechnikę Wrocławską (partner konsorcjum)
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (partner konsorcjum)
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. (partner konsorcjum)
ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne:
Oferta złożona przez w/w wykonawców otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, które zostały określone w SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1. ustawy, zgodnie z którym „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” 

Załączniki

  Ogłoszenia_27JZ17.pdf 126,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_27JZ17.pdf 307,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 1_OPZ_27JZ17.pdf 257,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 2_IPU_27JZ17.pdf 183,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3_zakres JEDZ_27JZ17.pdf 80,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3a_JEDZ_27JZ17.zip 10,31 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zal 4_Formularz_Ofe...wy_27JZ17.doc 154 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyjasnienia_SIWZ_27JZ17.pdf 123,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacje z otwarc...rt_27JZ17.pdf 77,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_grupa_...a_27JZ17.docx 18,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  ocena_punktacja_27JZ17.pdf 67,41 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się