2017-01-03

Wykaz jednostek upoważnionych do wydawania krajowych ocen technicznych

Zgodnie z art. 9 ust. 17 ustawy o wyrobach budowlanych minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi wykaz jednostek upoważnionych do wydawania krajowych ocen technicznych oraz zamieszcza go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wykaz jednostek oceny technicznej upoważnionych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, do wydawania, zmieniania, przedłużania i uchylania krajowych ocen technicznych

Jednostki oceny technicznej (JOT) wyznaczone, zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, do wydawania europejskich ocen technicznych. Zakres właściwości jednostek oceny technicznej (JOT) w odniesieniu do wydawania, zmieniania, przedłużania i uchylania krajowych ocen technicznych określa zakres właściwości tych jednostek do wydawania europejskich ocen technicznych.

1) Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
www.itb.pl

Zakres2) Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
www.ibdim.pl

Zakres3) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
www.icimb.pl

Zakres4) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
www.imbigs.pl

Zakres5) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów
www.cnbop.pl

Zakres

 

Krajowe jednostki oceny technicznej wyznaczone, zgodnie z art. 9 ust. 11 ustawy o wyrobach budowlanych, do wydawania krajowych ocen technicznych.

1) Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
www.itb.pl

Zakres jak w pkt. 1.a oraz zakres 166,03 KB (PDF)

 

2) Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
www.ibdim.pl

Zakres jak w pkt. 1.b oraz zakres 161,92 KB (PDF)

 

3) Instytut Kolejnictwa
ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa
www.ikolej.pl

Zakres 168,66 KB (PDF)

 

4) Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25A
31-503 Kraków
www.inig.pl

Zakres 160,15 KPB (PDF)

 

5) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty
Al. Hrabska 3
05-090 Warszawa
www.itp.edu.pl

Zakres 160,49 KB (PDF)