2017-08-24

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym wszczęciem przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na wykonaniu opracowania pt. „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych”, Departament Dróg Publicznych zaprasza do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia.


Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – w załączeniu.


Dodatkowo informujemy, że potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany skierować do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego co najmniej dziesięć osób, w tym osoby posiadające m.in.:

  • odpowiednie uprawnienia budowlane przez określony czas,
  • doświadczenie w projektowaniu dróg oraz opracowywaniu nieobligatoryjnych dokumentów technicznych związanych z projektowaniem, wykonywaniem lub utrzymaniem dróg,
  • wykształcenie kierunkowe,
  • doświadczenie w planowaniu i realizowaniu czynności związanych z utrzymaniem dróg,
  • prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych,
  • prawo do i doświadczenie w wykonywaniu audytów brd.

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie przenieść na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do prac powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, udzielenia Zamawiającemu prawa zależnego oraz udzielenia Zamawiającemu nieodwołalnej i wyłącznej licencji na zezwalanie na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, w tym modyfikacji oraz opracowywania utworów zależnych, dla siebie oraz osoby trzeciej.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.


Wynagrodzenie Wykonawcy realizowana będzie w dwóch transzach i będzie dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


W razie dodatkowych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem grzegorz.kuczaj@mib.gov.pl.


Szacowaną wartość zamówienia prosimy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej do 31 sierpnia 2017 r. na adresy: dorota.stawicka@mib.gov.pl oraz grzegorz.kuczaj@mib.gov.pl, na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.


Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), jak również nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz nie stanowi zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 

Załączniki