2017-08-29

Rozeznanie rynku

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie raportu statystycznego dotyczącego:

 • rynku kredytów mieszkaniowych,
 • cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym.


Celem raportu jest dostarczenie danych pozwalających na analizę  warunków programu „Mieszkanie dla młodych” (limity cenowe, limity powierzchniowe) oraz jego efektów w 2016 r. na tle rynku finansowania mieszkalnictwa i lokalnych rynków mieszkaniowych. Raport będzie stanowił również podstawę statystyczną do prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa prac analitycznych dotyczących sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz dostępności mieszkań.


Informacje o przedmiocie zamówienia

 • Badanie jest realizowane po raz trzeci i dotyczy roku 2016 (trzeci rok funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych”).
 • W ramach badania wykonawca powinien przedstawić dane dotyczące liczby i kwoty kredytów mieszkaniowych udzielonych w 2016 r. odrębnie dla rynku wtórnego i rynku pierwotnego. Dane powinny być zaprezentowane w poszczególnych lokalizacjach: odrębnie dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz pozostałych obszarów województwa. W przypadku takiej możliwości, z pozostałego obszaru województwa należy wyodrębnić kredyty udzielone na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego znajdującego się w gminach sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.
 • W ramach danych dotyczących liczby i kwoty kredytów mieszkaniowych, należy wyodrębnić transakcje spełniające warunki programu „Mieszkanie dla młodych”, t.j.: cena transakcyjna poniżej limitu dla danej lokalizacji, powierzchnia poniżej 75 lub 85 m2 w przypadku lokali mieszkalnych oraz  100 lub 110 m2 w przypadku domów jednorodzinnych.
 • Dodatkowo w ramach raportu, wykonawca powinien przedstawić dane dotyczące liczby cen transakcyjnych na rynkach mieszkaniowych w 2016 r. odrębnie dla rynku wtórnego i rynku pierwotnego. Dane powinny być zaprezentowane w poszczególnych lokalizacjach: odrębnie dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz pozostałych obszarów województwa. W przypadku takiej możliwości, z pozostałego obszaru województwa należy wyodrębnić transakcje zakupu mieszkania lub domu jednorodzinnego znajdującego się w gminach sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.
 • W ramach danych dotyczących cen transakcyjnych, wykonawca powinien przedstawić: przeciętną cenę zakupu w przeliczeniu na 1 m2, medianę cen w przeliczeniu na 1 m2, strukturę decylową cen (w przypadku większej liczby transakcji na danym rynku), udział transakcji spełniających warunki programu ”Mieszkanie dla młodych”.
 • Raporty powinny obejmować dane dla poszczególnych kwartałów oraz zbiorcze podsumowanie 2016 roku.
 • Przy danych dotyczących rozkładu decylowego cen powinna być podana informacja o liczbie transakcji będących podstawą dla analizy.


Czas realizacji zadania

 

1 miesiąc od daty podpisania umowy

 


Oferta powinna zawierać

 • szacowany kosztorys,
 • informację o planowanym sposobie przeprowadzenia badania, w tym o wiarygodności wykorzystanych danych,
 • informację o potencjale kadrowym, technicznym i finansowym Wykonawcy, w tym osób bezpośrednio wykonujących planowany raport,
 • informacje o zrealizowanych badaniach, raportach statystycznych i innych opracowaniach o tematyce związanej z mieszkalnictwem i finansowaniem mieszkalnictwa w latach 2013-2017.


Kryteria oceny ofert

 • dostęp do wiarygodnych baz danych zawierających informacje o rynku kredytów mieszkaniowych i cenach transakcyjnych na rynku mieszkaniowym,
 • jakość i wiarygodność przeprowadzonych badań, raportów statystycznych oraz innych opracowań  o tematyce związanej z mieszkalnictwem i finansowaniem mieszkalnictwa w latach 2013-2017,
 • potencjał analityczny osób wykonujących badanie uprawdopodobniający odpowiednią jakość wykonania pracy badawczej,
 • koszt wykonania pracy.


Termin nadsyłania ofert


do 11 września 2017 r. w formie elektronicznej na adres: SekretariatDM@mib.gov.pl.  Osobą do kontaktu jest Artur Polak, tel. (22) 522 53 22, email: Artur.Polak@mib.gov.pl.

 

 

Dodatkowe informacje

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków Zamówienia.
 4. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (dalej: MIB) zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w MIB.
 5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania MIB do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy oferta zostanie odrzucona.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z Zamówienia bez podania przyczyn.