2017-09-14

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku

W ramach procedury rozeznania rynku Krajowy Zasób Nieruchomości w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ofert na dostawę oprogramowania QUORUM firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. składającego się z następujących modułów:

-          F-K,

-          AZF,

-          Kadry,

-          Płace,

-          ARP,

-          ST,

-          QJPK,

wraz z usługą instalacji i konfiguracji na serwerach wskazanych przez Zamawiającego.

Oferty należy składać drogą elektroniczną do 19 września 2017 r. na adres: sekretariat@kzn.gov.pl.

Oferty można przesłać również do 19 września 2017 r. do godz. 16.00 r. pocztą tradycyjną na adres:
Krajowy Zasób Nieruchomości

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa,

z informacją na kopercie: „Oferta na dostawę oprogramowania QUORUM”. Decydujące znaczenie ma data wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści zgłoszonych ofert.

Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji z wykonawcami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zamówienia proszę kontaktować się: Tomasz.Kalbarczyk@mib.gov.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy - Kodeks Cywilny, jak również nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 

Rozeznanie rynku 363 KB (PDF)