2017-10-10

Rozeznanie rynku

W ramach procedury rozeznania rynku w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, zwracamy się z prośbą o przesłanie ofert na realizację usługi polegającej na sporządzeniu koncepcji kreatywnej organizacji i obsługi obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych przy pomniku Ofiar Wypadków Drogowych znajdującym się w miejscowości Zabawa w dniu 19 listopada 2017 r.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:agnieszka.stefanska@mib.gov.pl  lub pocztą tradycyjną na adres:


Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
ul. Chałubińskiego 4/6,
00-928 Warszawa,


z tematem wiadomości lub informacją na kopercie: „Organizacja i obsługa obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych przy pomniku Ofiar Wypadków Drogowych znajdującym się w miejscowości Zabawa w dniu 19 listopada 2017 r.”

  1. Termin nadsyłania ofert: 18 października 2017 r. (środa) do godz. 16:15.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyny rezygnacji.  
  5. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
  6. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
  7. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy kontaktować się z  Agnieszka Stefańska – Krasowską, tel. 22 630 15 33, e-mail: agnieszka.stefanska@mib.gov.pl.