2017-11-27

Rozeznanie rynku

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zwraca się z prośbą o przesłanie w ramach procedury rozeznania rynku oferty na  „Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dachów budynków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przy ul. Chałubińskiego 4/6  w Warszawie”.
 
Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:

  1. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.
  2. Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączonego formularza ofertowego.
  3. W ceny jednostkowe brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w załączonym do rozeznania Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
  4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
  5. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  6. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
  7. Oferty przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  8. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej do dnia upływu terminu składania ofert (włącznie) w godzinach 8:15 – 14:15. Udział w wizji lokalnej należy zgłosić osobie wskazanej do kontaktu najpóźniej na jeden dzień roboczy przed planowanym udziałem w wizji lokalnej.

 
Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego do 5 grudnia 2017 r.  w formie pisemnej na adres e-mail: dariusz.rossa@mib.gov.pl.

 

UWAGA: Termin nadsyłania ofert został wydłużony do 11 grudnia 2017 r.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia oraz zgłoszenia chęci uczestnictwa w wizji lokalnej, proszę się kontaktować z Dariuszem Rossa tel.: (22) 630 15 28, e-mail: dariusz.rossa@mib.gov.pl lub  z Cyprianem Stefaniakiem tel. (22) 630 15 29 e-mail:  Cyprian.stefaniak@mib.gov.pl.

Załączniki: