2017-11-27

Rozeznanie rynku

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zwraca się z prośbą o przesłanie w ramach procedury rozeznania rynku oferty na  „Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dachów budynków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przy ul. Chałubińskiego 4/6  w Warszawie”.
 
Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:

  1. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.
  2. Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączonego formularza ofertowego.
  3. W ceny jednostkowe brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w załączonym do rozeznania Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
  4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
  5. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  6. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
  7. Oferty przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  8. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej do dnia upływu terminu składania ofert (włącznie) w godzinach 8:15 – 14:15. Udział w wizji lokalnej należy zgłosić osobie wskazanej do kontaktu najpóźniej na jeden dzień roboczy przed planowanym udziałem w wizji lokalnej.

 
Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego do 5 grudnia 2017 r.  w formie pisemnej na adres e-mail: dariusz.rossa@mib.gov.pl.

 

UWAGA: Termin nadsyłania ofert został wydłużony do 11 grudnia 2017 r.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia oraz zgłoszenia chęci uczestnictwa w wizji lokalnej, proszę się kontaktować z Dariuszem Rossa tel.: (22) 630 15 28, e-mail: dariusz.rossa@mib.gov.pl lub  z Cyprianem Stefaniakiem tel. (22) 630 15 29 e-mail:  Cyprian.stefaniak@mib.gov.pl.

Załączniki:

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się