2017-11-28

Rozeznanie rynku

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na realizację zadania Odnowienie usługi wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy do posiadanych urządzeń PaloAlto 3020, licencji funkcjonalnych i oprogramowania zarządzającego


Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym i projektem umowy.
Oferty należy składać w formie wypełnionego formularza ofertowego zawartego w zapytaniu ofertowym dołączonym do niniejszego komunikatu, w terminie do 06.12.2017 r.  do godziny 10:00 drogą elektroniczną na adres: dariusz.gora@mib.gov.pl.


Ofertę traktuje się, jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia wskazanego powyżej.

 

  1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków z wykonawcami, przy wyborze oferty, a także rezygnacji z udzielenia zamówienia.
  3. Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.
  4. Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjny tryb zawarcia umowy; osoby upoważnione do jej zawarcia będą zobowiązane przybyć do siedziby zamawiającego osobiście.
  5. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w obiekcie, po uprzednim umówieniu telefonicznym.
  6. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

 

 

Załączniki: