2017-12-08

Rozeznanie rynku

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na:

 

 1. Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i innych usług zapewniających należyty stan techniczny, ciągłą sprawność oraz bezpieczeństwo dźwigów osobowych oraz platform do przewozu osób niepełnosprawnych, zamontowanych w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie,
 2. Wykonywanie usług wykraczających poza zakres usług, o których mowa w pkt 1, polegających na usuwaniu usterek i awarii dźwigów osobowych oraz platform do przewozu osób niepełnosprawnych.


Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie do 15 grudnia 2017 r. do godz. 11:00 w formie pisemnej na adres:


Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Biuro Administracyjno-Finansowe
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa


lub drogą elektroniczną na adres: cyprian.stefaniak@mib.gov.pl.
                                                      
Ofertę traktuje się, jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia wskazanego powyżej.

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyny rezygnacji.  
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zaproszeniu/Opisie przedmiotu zamówienia.
 5. Przed złożeniem oferty obowiązkowe przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie, po uprzednim umówieniu telefonicznym.
 6. Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.
 7. Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjny tryb zawarcia umowy; osoby upoważnione do jej zawarcia będą zobowiązane przybyć do siedziby zamawiającego osobiście.
 8. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
 9. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.


W celu przeprowadzenia wizji lokalnej, należy skontaktować się z pracownikami Biura Administracyjno-Finansowego:

 • Anna Kwiatkowska,tel. 22 630 16 76,
 • Tadeusz Jankowski,tel. 22 630 16 86,
 • Cezary Rukat,tel. 22 630 10 04,
 • Cyprian Stefaniak, tel. 22 630 15 29.


Załączniki:

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się