2017-12-08

Rozeznanie rynku

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na:

 

 1. Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i innych usług zapewniających należyty stan techniczny, ciągłą sprawność oraz bezpieczeństwo dźwigów osobowych oraz platform do przewozu osób niepełnosprawnych, zamontowanych w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie,
 2. Wykonywanie usług wykraczających poza zakres usług, o których mowa w pkt 1, polegających na usuwaniu usterek i awarii dźwigów osobowych oraz platform do przewozu osób niepełnosprawnych.


Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie do 15 grudnia 2017 r. do godz. 11:00 w formie pisemnej na adres:


Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Biuro Administracyjno-Finansowe
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa


lub drogą elektroniczną na adres: cyprian.stefaniak@mib.gov.pl.
                                                      
Ofertę traktuje się, jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia wskazanego powyżej.

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyny rezygnacji.  
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zaproszeniu/Opisie przedmiotu zamówienia.
 5. Przed złożeniem oferty obowiązkowe przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie, po uprzednim umówieniu telefonicznym.
 6. Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.
 7. Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjny tryb zawarcia umowy; osoby upoważnione do jej zawarcia będą zobowiązane przybyć do siedziby zamawiającego osobiście.
 8. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
 9. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.


W celu przeprowadzenia wizji lokalnej, należy skontaktować się z pracownikami Biura Administracyjno-Finansowego:

 • Anna Kwiatkowska,tel. 22 630 16 76,
 • Tadeusz Jankowski,tel. 22 630 16 86,
 • Cezary Rukat,tel. 22 630 10 04,
 • Cyprian Stefaniak, tel. 22 630 15 29.


Załączniki: