2017-12-08

Rozeznanie rynku

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na realizację zadania Dostawa i wdrożenie systemu typu helpdesk wraz z modułami i 12 miesięcznym wsparciem technicznym


Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z załączonym Szczegółowym Opisem Zamówienia i Projektem umowy.
Oferty należy składać w formie wypełnionego formularza ofertowego zawartego w zapytaniu ofertowym dołączonym do niniejszego komunikatu, w terminie do 14.12.2017 r.  do godziny 10:00 drogą elektroniczną na adres: kamil.smolenski@mib.gov.pl.


Ofertę traktuje się, jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia wskazanego powyżej.

  1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków z wykonawcami, przy wyborze oferty, a także rezygnacji z udzielenia zamówienia.
  3. Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.
  4. Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjny tryb zawarcia umowy; osoby upoważnione do jej zawarcia będą zobowiązane przybyć do siedziby zamawiającego osobiście.
  5. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w obiekcie, po uprzednim umówieniu telefonicznym.
  6. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

 

Załączniki:

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się