2017-12-08

Rozeznanie rynku

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na realizację zadania Dostawa i wdrożenie systemu typu helpdesk wraz z modułami i 12 miesięcznym wsparciem technicznym


Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z załączonym Szczegółowym Opisem Zamówienia i Projektem umowy.
Oferty należy składać w formie wypełnionego formularza ofertowego zawartego w zapytaniu ofertowym dołączonym do niniejszego komunikatu, w terminie do 14.12.2017 r.  do godziny 10:00 drogą elektroniczną na adres: kamil.smolenski@mib.gov.pl.


Ofertę traktuje się, jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia wskazanego powyżej.

  1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków z wykonawcami, przy wyborze oferty, a także rezygnacji z udzielenia zamówienia.
  3. Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.
  4. Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjny tryb zawarcia umowy; osoby upoważnione do jej zawarcia będą zobowiązane przybyć do siedziby zamawiającego osobiście.
  5. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w obiekcie, po uprzednim umówieniu telefonicznym.
  6. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

 

Załączniki: