2017-12-21

Rozeznanie rynku

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na świadczenie na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa usługi monitorowania mediów (prasy, radia, telewizji i Internetu).

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: beata.pondo@mib.gov.pl do 8 stycznia 2018 r.

Oferta powinna zawierać:

  • zaświadczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL o udzieleniu licencji na korzystanie z materiałów prasowych

lub

  • wykaz podpisanych umów z wydawcami prasy na korzystanie z materiałów prasowych.


Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie - przed zawarciem umowy - możliwość przetestowania działania usługi.
 

  1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
  4. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w ministerstwie.
  5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
  6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
  7. Dodatkowych informacji udziela:


Załączniki: