2017-12-22

Rozeznanie rynku

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na realizację zadania „Dostawa 9 szt. nowych telefonów komórkowych”.


Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z załączonym Szczegółowym Opisem Zamówienia
i Projektem umowy.


Oferty należy składać w formie wypełnionego formularza ofertowego zawartego w zapytaniu ofertowym dołączonym do niniejszego komunikatu, w terminie do 27 grudnia 2017 r. do godz. 12:00, drogą elektroniczną na adres: dariusz.gora@mib.gov.pl.


Ofertę traktuje się, jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia wskazanego powyżej.


Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków z wykonawcami, przy wyborze oferty, a także rezygnacji z udzielenia zamówienia.
  2. Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.
  3. Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjny tryb zawarcia umowy; osoby upoważnione do jej zawarcia będą zobowiązane przybyć do siedziby zamawiającego osobiście.
  4. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
  5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.


Załączniki: