2018-01-04

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym wszczęciem przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na „Opracowaniu analizy systemowej budowy systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego” w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia.


Uprzejmie proszę o przesłanie szacowanej wartości zamówienia wyłącznie w wersji elektronicznej do 10 stycznia 2018 r. na adres: paulina.repec@mib.gov.pl.


Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) oraz nie stanowi zobowiązania ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.


Przed złożeniem propozycji ceny należy zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia proszę kontaktować się z Pauliną Repeć, e-mail: paulina.repec@mib.gov.pl.


Szacowanie wartości zamówienia dotyczy zadania, które jest ujęte w projekcie „Wspólna przestrzeń – wspólne dobro – system monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – etap I”  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.


Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte są w załącznikach.