2017-07-14

Dialog techniczny

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z póź. zm.) mający na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na budowie i wdrożeniu modułowego systemu do zarządzania informacją, zdarzeniami i ryzykiem bezpieczeństwa wraz z analizą aktualności systemów teleinformatycznych oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz KRI[1] i polskimi normami.

 

Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić wolę przystąpienia do dialogu technicznego w terminie do 26.07.2017 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zastrzega możliwość przeprowadzenia dialogu technicznego również z zainteresowanymi, którzy wolę przystąpienia do dialogu technicznego wyrażą po 26.07.2017 r., o ile dialog techniczny nie zostanie wcześniej zakończony.


Zainteresowani przystąpieniem do dialogu technicznego powinni poinformować o tym Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, przesyłając swoje zgłoszenie na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, lub na nr faksu 22 630 16 09 lub na adres e-mail: przetargi@mib.gov.pl do 26.07.2017 r. w tytule zgłoszenia pisząc „Budowa i wdrożenie modułowego systemu do zarządzania informacją, zdarzeniami i ryzykiem bezpieczeństwa wraz z analizą aktualności systemów teleinformatycznych oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz KRI i polskimi normami”.


Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim.


Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie przewiduje wynagrodzenia dla podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym.


W treści zgłoszenia należy podać dane identyfikujące podmiot (pełna nazwa firmy) zainteresowany udziałem w dialogu technicznym, adres e-mail, nr faks, nr telefonu kontaktowego oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu, z którą zostanie ustalony termin dialogu technicznego.


Zamawiający nie wymaga od przystępującego do dialogu technicznego złożenia oferty merytorycznej.


Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza prowadzić dialog techniczny z przedstawicielami zainteresowanych podmiotów w okresie od 21.08.2017 r. do 25.08.2017 r. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia dialogu (bez konieczności zapraszania wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do dialogu) w sytuacji wcześniejszego osiągnięcia celu dialogu, o którym mowa poniżej.


Celem dialogu technicznego jest uzyskanie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wiedzy użytecznej przy formułowaniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

  1. Doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia.  
  2. Możliwych do zastosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert, które zagwarantowałyby wybór oferty o wysokiej jakości oferowanych usług oraz sposobu ich oceny.  
  3. Warunków umowy.


Aby umożliwić zainteresowanym merytoryczne przygotowanie się do dialogu technicznego Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w załączeniu udostępnia wstępny opis przedmiotu zamówienia.

 

Wstępny opis przedmiotu zamówienia 235,8 KB (PDF)[1]  –  Rozporządzenie RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2016.113 j.t.).