2017-07-21

Rozeznanie rynku

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ofert na usługę, której przedmiotem jest wykonanie ekspertyzy pt.: „Wpływ korytarza transportowego Via Carpatia na rozwój społeczno-gospodarczy Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej (w kontekście ewentualnego wsparcia Via Carpatii ze środków UE)”.

 


Oferty należy składać drogą elektroniczną do 31 lipca 2017 r. na adres: michal.strzelichowski@mib.gov.pl.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę około 77 000 zł netto (100 000 zł brutto).

 

Oferty można przesłać również do 31 lipca 2017 r. do godz. 16.00 r. pocztą tradycyjną na adres:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa,

 

z informacją na kopercie: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie na wykonanie ekspertyzy pt.: „Wpływ korytarza transportowego Via Carpatia na rozwój społeczno-gospodarczy Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej (w kontekście ewentualnego wsparcia Via Carpatii ze środków UE)”. Decydujące znaczenie ma data wpływu oferty do Zamawiającego.
 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zamówienia proszę kontaktować się:

 
Załączniki:

 

Aktualizacja

Informacja o wybranym wykonawcy

Status ogłoszenia: rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:
Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
im. S. Leszczyckiego
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa

Data wpływu oferty: 31 lipca 2017 r.

Cena: 146 370 zł brutto / 119 000 zł netto