2017-07-21

Zapytanie ofertowe

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKRBRD) planuje przetarg nieograniczony na przeprowadzenie śródokresowego badania ewaluacyjnego „Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020 (NPBRD)”.


Celem prac jest zebranie wszystkich istotnych informacji dotyczących skuteczności działań wykonawczych podjętych w ramach NPBRD. Dokument, który powstanie będzie stanowił narzędzie monitoringu NPBRD i powinien zawierać ocenę efektywności zastosowanych rozwiązań, skorelowana z celami etapowymi NPBRD.


Zakres badania obejmie funkcjonowanie w latach 2013-2016 samego NPBRD jak również jego programów wykonawczych (programów realizacyjnych). Dodatkowo badanie ma służyć wypracowaniu wniosków i rekomendacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego we wszystkich filarach określonych w NPBRD, w celu przyspieszenia dynamiki zmian jakie zachodzą w tym obszarze.


Przeprowadzenie badania pozwoli na ocenę, czy program i jego realizacja przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego a także pozwoli zaproponować działania poprawiające skuteczność realizacji programu.


W celu oszacowania wartości zamówienia SKRBRD zaprasza do przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów zrealizowania opisanego wyżej zamówienia zgodnie z załączonym opisem zadania.

 

Szacując wartość przedmiotu zapytania należy podawać ceny, z podziałem na netto i brutto, z  wyszczególnieniem ewentualnych:

  • kosztów autorskich praw majątkowych do przedmiotu zapytania oraz ich przeniesienia na Zamawiającego;
  • dodatkowych informacji, które mogą mieć wpływ na koszt brutto.

Informacje proszę przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: krystian.warda@mib.gov.pl w terminie do końca dnia 31 lipca 2017 r.

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

 

Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: krystian.warda@mib.gov.pl

 

Opis przedmiotu zamówienia 197,03 KB (PDF)