2017-08-18

Rozeznania rynku i dialog techniczny

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert, w ramach procedury rozeznania rynku, na zakup czasu antenowego w stacjach telewizyjnych oraz zapewnienie emisji spotów reklamowych celem przeprowadzenia kampanii społecznej dotyczącej działań edukacyjnych na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego.


Celem rozeznania jest wybór Wykonawcy, który zaplanuje, a następnie dokona emisji spotów reklamowych celem przeprowadzenia Kampanii - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym Opisie Zamówienia i jego załącznikach, oraz złożoną przez niego ofertą. Planowany czas trwania emisji spotów reklamowych to 18 września – 10 grudnia 2017 r.


Termin i miejsce składania ofert: do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godz. 14 na adres e-mail: karol.michalski@mib.gov.pl. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).


Niniejsze rozeznanie jest realizowane zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), jak również nie jest konkursem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.


Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w załącznikach.


W przypadku pytań dotyczących rozeznania należy kontaktować się z Karolem Michalskim (adres e-mail: karol.michalski@mib.gov.pl; numer telefonu: 22 630 12 95).

Załączniki