2017-07-14

Zapytanie ofertowe

UWAGA !!!

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przedłużony do  25 lipca 2017 do godz. 14:00.

 

W ramach procedury rozeznania rynku, w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Departamencie Gospodarki Nieruchomościami zwracamy się z prośbą o przesłanie ofert na usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu, zainstalowaniu, uruchomieniu i wdrożeniu Systemu ewidencyjnego nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.


Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mai: w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 20 MB). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, muszą być podpisane przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta jeśli umocowanie nie wynika z aktualnego wydruku CIKRS albo z CEIDG). Oferty można przesłać również pocztą elektroniczną na adres: Tomasz.Kalbarczyk@mib.gov.pl

 

lub pocztą tradycyjną na adres:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Biuro Zarządzania Kryzysowego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa,

 

z tematem wiadomości: DGN.7.671.001.2017 „Zapytanie ofertowe – zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie Systemu ewidencyjnego nieruchomości Skarbu Państwa”.

 1. Termin nadsyłania ofert: 24 lipca 2017 r.  do końca dnia. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Jeden Oferent może przesłać tylko jedną ofertę, z jedną propozycją cenową.
 3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena.
 4. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
  • wypełniony oraz podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do OPZ;
  • całkowitą cenę za wykonanie zamówienia (netto i brutto) wraz z ewentualnymi prawami autorskimi;
  • aktualny wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Oferty, które nie będą zawierały elementów o których mowa w pkt 3 nie będą rozpatrywane.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej, ani wariantowej. Złożenie takiej oferty będzie skutkowało jej odrzuceniem.
 7. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
 9. Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
 10. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą, że  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali należycie co najmniej 2 usługi, polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu, zainstalowaniu, uruchomieniu i wdrożeniu systemu informatycznego, o wartości co najmniej 60000,00  PLN (sześćdziesiąt tysięcy) zł brutto każda.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 12. Zamawiający zapewni ze swojej strony współpracę oraz gotowość do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.
 13. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
 14. Zamawiający zastrzega – przed zawarciem umowy – obowiązek uczestnictwa Wykonawcy,  w co najmniej jednym spotkaniu informacyjno – uzgodnieniowym w siedzibie Zamawiającego.
 15. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
 16. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w ministerstwie, oprócz umowy obejmującej wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowych informacji udziela Tomasz Kalbarczyk, tel.: 22 630 15 71, adres e-mail: Tomasz.Kalbarczyk@mib.gov.pl.

Załączniki: