2015-12-22

Strategie i programy

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Uchwała nr 105/2017 Rady Ministrów z 12 lipca 2017 r.

 

12 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 105/2017, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

 

Zmieniony dokument dokonuje priorytetyzacji drogowych zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem nowego limitu dostępnego na inwestycje realizowane na sieci dróg krajowych.

 

Lista kluczowych projektów została uzupełniona o zadania stanowiące dopełnienie ciągów drogowych - m.in. S3 Świnoujście – Troszyn, S17 w. Drewnica – w. Zakręt, S52 Północna Obwodnica Krakowa, S74 Przełom/Mniów – Kielce. W ramach limitu 135 mld zł powstaną również nowe obwodnice w ciągach dróg krajowych, m.in. obwodnica Olesna S11, obwodnica Chełma S12, obwodnica Opatowa dk 9/S74, obwodnica Nowego Sącza i Chełmca dk 28 czy obwodnica Poręby i Zawiercia dk 78.


Uchwała nr 105/2017 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"   2,86 MB (PDF)

 

Uchwała nr 97/2017 Rady Ministrów z 20 czerwca 2017 r.

 

20 czerwca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 97/2017, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

 

Uchwała wprowadza zmianę limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych ze 107 mld zł do 135 mld zł.

 

Uchwała nr 97/2017 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"   295,05 KB (PDF)

 

Uchwała nr 80/2017 Rady Ministrów z 25 maja 2017 r.

 

25 maja 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 80/2017, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).
Uchwała wprowadza zmiany dotyczące inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn. W związku z koniecznością realizacji tego odcinka w ramach perspektywy finansowej Programu, tj. do 2023 r., została podjęta decyzja o skierowaniu tego zadania do realizacji w formule tradycyjnej. Z tego względu wprowadzone zostały zmiany w załącznikach do Programu, polegające na przeniesieniu tej inwestycji z załącznika nr 2 do załącznika nr 1, co pozwoli na sfinansowanie zadania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

 

Uchwała nr 80/2017 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 503,24 KB (PDF)

 

Uchwała nr 156/2015 Rady Ministrów z 8 września 2015 r.

 

Program zatwierdzony 8 września 2015 r. uchwałą Rady Ministrów. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce. Program dokonuje diagnozy stanu obecnego sektora drogowego, definiuje zarówno cele planowane do osiągnięcia, jak i kluczowe obszary stanowiące tzw. wąskie gardła w transporcie osobowym i towarowym oraz odnosi się do zobowiązań i wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższym czasie.
 
Dokument ten zakłada dokończenie budowy ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę 57 obwodnic w ciągach dróg krajowych. Na realizację inwestycji ujętych w Programie przewiduje się kwotę 107 mld zł. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych pozwoli na stworzenie sieci autostrad oraz dróg ekspresowych w ramach następujących ciągów komunikacyjnych: A1, A2, A4, A18, S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S12, S17, S19, S22, S51, S61, S69 oraz S74. Ponadto w Programie znajduje się lista mniejszych zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego tzw. Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2011-2015

Inwestycje na drogach krajowych realizowane są obecnie zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z 25 stycznia 2011 r. Program zakłada stworzenie sieci połączeń autostradowych, dróg ekspresowych i dróg krajowych jak również remont już istniejących dróg, oraz podnoszenie ich standardu poprzez zmianę parametrów technicznych. Limit finansowy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu został ustalony przez Radę Ministrów na poziomie 82,8 mld zł. Zakres rzeczowy Programu został dostosowany do limitu finansowego.

Zadania inwestycyjne zostały ujęte w załącznikach do Programu:

  • Załącznik 1 - lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpoczęła się do 2013 r.
  • Załącznik 1a - zawierający inwestycje priorytetowe, których realizacja mogła zostać rozpoczęta do 2013 r., pod warunkiem wystąpienia oszczędności na kontraktach z załącznika nr 1 lub zapewnienia dodatkowych środków finansowych ponad limit ustalony przez Radę Ministrów.
  • Załącznik 2 - zawierający inwestycje, których stan przygotowania nie pozwalał na rozpoczęcie realizacji przed 2013 r. Ich realizacja będzie możliwa po 2013 r., pod warunkiem spełnienia wymogów formalno-prawnych, uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych oraz zapewnienia niezbędnych środków finansowych.


Załącznik 3 zawiera kryteria wyboru do realizacji zadań polegających na budowie obejść miejscowości.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 3,24 MB (PDF)

W toku realizacji Program uzupełniono o:

  • załącznik nr 4, w którym dokonano przesunięcia dwóch inwestycji z załącznika nr 2 do załącznika nr 1a; załącznik nr 5, który zawiera listę inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, oraz dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013 r.;
  • załącznik nr 6, który zawiera listę niektórych inwestycji polegających na budowie obwodnic na drogach krajowych realizowanych w nowej perspektywie UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013 r. Poza jedną inwestycją, wszystkie postępowania przetargowe zostały ogłoszone zgodnie z tym załącznikiem.


Załącznik nr 4
6 listopada 2012 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę z 25 stycznia 2011 r., dokonując aktualizacji Programu. Uchwała Rady Ministrów z 6 listopada 2012 r. 320 KB (PDF)

Załącznik nr 5

4 czerwca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Załącznik nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

Załącznik nr 6
1 października 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Załącznik nr 6 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

Informacja dotycząca stanu realizacji PBDK na lata 2011-2015

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU)

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) przyjęta 22 stycznia 2013 r. przez Radę Ministrów jest spójna ze średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2020. Aktywne Społeczeństwo, Konkurencyjna Gospodarka, Sprawne Państwo, a jej zapisy uwzględniają ustalenia obszarów interwencji SRK 2020, w szczególności obszaru II - Konkurencyjna gospodarka i zawartego w nim celu - Zwiększenie efektywności transportu. Uwzględnia również trendy oraz kierunki zmian wskazywane w sektorowych oraz horyzontalnych dokumentach UE. Wprowadza także nowe rozwiązania konieczne do wdrożenia w celu sprostania wymogom stojącym przed sektorem transportowym w I połowie XXI wieku.
 

MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku jest kluczowym rządowym dokumentem strategicznym w sektorze transportu kolejowego, kierunkującym działania organów administracji publicznej oraz uczestników rynku kolejowego w Polsce. Rada Ministrów, przyjmując Master Plan, stworzyła nowe ramy dla długofalowego programowania i planowania rozwoju sektora kolejowego w Polsce. Wypełniając swe międzynarodowe zobowiązania, rząd nakreślił zasadnicze kierunki działania w sektorze, tworząc tym samym stabilną i przewidywalną narodową politykę kolejową.

KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA TECHNICZNEJ SPECYFIKACJI INTEROPERACYJNOŚCI STEROWANIE

Krajowy Plan Wdrażania TSI Sterowanie został opracowany na podstawie art. 6 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 158 z 15.06.2016 r., str. 1). Dokument ten zastępuje dotychczasowy „Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym w Polsce” z marca 2007 r. Krajowy Plan Wdrażania TSI Sterowanie zawiera informacje o przewidywanych terminach wyposażenia linii kolejowych w Polsce w urządzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS).

 

 

Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym w Polsce (NPW ERTMS) został zatwierdzony przez Radę Ministrów decyzją z dnia 6 marca 2007 r., a następnie przekazany Komisji Europejskiej. NPW ERTMS zawiera harmonogram wdrażania systemu, z podziałem na wdrażanie systemu ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem) i systemu łączności cyfrowej GSM-R.
 

KRAJOWY PROGRAM KOLEJOWY DO 2023 ROKU

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK) jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych, które dofinansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu.

Dokument ten realizuje strategie przyjęte przez Radę Ministrów, w tym "Strategię Rozwoju Kraju 2020" oraz "Strategię Rozwoju Transportu do 2020 z perspektywą do 2030 roku".

Krajowy Program Kolejowy obowiązuje do roku 2023, czyli do momentu, w którym kończy się możliwość dofinansowania projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dokument określa wielkość i źródła finansowania (w tym środki z UE oraz środki krajowe), a także stanowi podstawę dla zapewnienia finansowania inwestycji zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku zastępuje obecnie obowiązujący Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych.
 

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH

Wieloletni program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 jest dokumentem wskazującym kierunki rozwoju narodowej infrastruktury kolejowej. Obejmuje modernizację istniejących linii oraz budowę nowych odcinków w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości transportu kolejowego.
 
Uchwała nr 30/2015 Rady Ministrów z dnia 13 marca 2015 r.

Uchwała nr 149/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r.

Uchwała nr 124/2014 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2014 r.


Uchwała nr 196/2013 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2013 r.


Uchwała nr 127/2012 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2012 r.


Uchwała nr 219/2011 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2011 r.

Sprawozdania roczne z wykonania WPIK

FUNDUSZ KOLEJOWY

Fundusz Kolejowy (FK) utworzony na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, działa jako wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym zadaniem FK jest gromadzenie środków finansowych na przygotowanie i realizację budowy i przebudowy linii kolejowych, remonty i utrzymanie linii kolejowych, a także wydatki bieżące PKP PLK S.A. związane z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową. Limity wydatków FK na cele ustawowe określone zostały w "Programie rzeczowo-finansowym wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019", przyjętym przez Radę Ministrów.

(Sprostowanie – prawidłowa data uchwały 27 lipca 2015 r.)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1257) Program rzeczowo-finansowy wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019 utracił moc z dniem wejścia w życie ww. ustawy, tj. z dniem 31 sierpnia 2016 r. Ponadto ww. ustawa uchyliła art. 12 ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1646, z 2014 r. poz. 911 oraz z 2016 r. poz. 1257), który stanowił podstawę aktualizacji ww. Programu.

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE SIECI KOMUNIKACYJNEJ W MIĘDZYWOJEWÓDZKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH W TRANSPORCIE KOLEJOWYM


Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym formułuje podstawowe zasady funkcjonowania międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym wykonywanych jako przewozy o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego na rynku objętym zasadami konkurencji regulowanej, jak również ich finansowanie ze środków publicznych, sposób świadczenia, prognozowane zapotrzebowanie oraz potencjalne kierunki rozwoju.
 

PROGRAM ROZWOJU SIECI LOTNISK I LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH

Aktualnie obowiązującym dokumentem rządowym stanowiącym wytyczne rozwoju infrastruktury transportu lotniczego w Polsce jest przyjęty Uchwałą Nr 86/2007 Rady Ministrów z 8 maja 2007 r. "Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych". Dokument ten po raz pierwszy od wielu lat zmaterializował politykę transportową państwa względem gałęzi, jaką jest lotnictwo cywilne. Z założenia jest to dokument o charakterze kierunkowym, wskazującym na podstawie prognoz rozwoju ruchu lotniczego w Polsce potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury lotnisk zaliczonych do sieci TEN-T oraz infrastruktury związanej z komunikacją, nawigacją i dozorowaniem w żegludze powietrznej do 2020 roku.
 

 

Polityka Organu Państwa Członkowskiego – Polska

Polityka Organu Państwa Członkowskiego – Polska jest dokumentem zawierającym  krajową politykę bezpieczeństwa dla systemu tachografów cyfrowych w Polsce (STC). Polityka ta została opracowana na podstawie dokumentu Komisji Europejskiej pn. „Digital Tachograph System European Root Policy” odnoszącego się do kluczy kryptograficznych, certyfikacji kluczy używanych do weryfikacji kluczy publicznych, bezpieczeństwa informacji i mechanizmu podpisu cyfrowego w STC. Zadania Komisji Europejskiej w STC, wykonywane przez Główne Europejskie Centrum Certyfikacji (ERCA).

 

W Polsce zadania związane z STC wykonują:

  1. PL-MSA – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako instytucja zarządzająca STC i odpowiedzialna za wdrożenie prawa UE do polskiego prawa;
  2. PL-MSCA – Centrum Certyfikacji;
  3. PL-CIA – Podmiot Wydający Karty do tachografów;
  4. PL-CP – Centrum Personalizacji.