2016-04-26

Misja i cele strategiczne Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, plan działalności, sprawozdania, kontrola zarządcza, audyt

Misja i cele strategiczne Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 2080).

Misją Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jest kreowanie polityki państwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, łączności, mieszkalnictwa, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, architektury, geodezji, stwarzającej warunki prawidłowego rozwoju tych działów i zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest profesjonalną, nowoczesną instytucją, podejmującą racjonalne decyzje kierując się dobrem wspólnym.

 

Cele strategiczne:

 • rozwój infrastruktury transportowej, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad oraz kolei, lotnisk i infrastruktury nawigacyjnej,
 • tworzenie zasad i rozwiązań systemowych dotyczących ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego, oraz wykonywania tego transportu poprzez opracowywanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów pozalegislacyjnych, udział w strukturach i organizacjach międzynarodowych, zawieranie porozumień bilateralnych, współpracę z partnerami społecznymi,
 • tworzenie zasad i rozwiązań dotyczących rozwoju budownictwa, mieszkalnictwa i rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz prawidłowego funkcjonowania systemu, planowania i zagospodarowania przestrzennego poprzez opracowywanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów pozalegislacyjnych, udział w strukturach i organizacjach międzynarodowych, zawieranie porozumień bilateralnych, współpracę z partnerami społecznymi,
 • tworzenie warunków zapewniających zrównoważony rozwój przestrzenny kraju, sprzyjający rozwojowi gospodarczemu i przyczyniający się do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki, a także w sposób zrównoważony wspierający mobilność mieszkańców, w oparciu o bezpieczną, zintegrowaną z europejskim i globalnym systemem transportowym infrastrukturę,
 • tworzenie warunków zwiększających bezpieczeństwo we wszystkich rodzajach transportu,
 • poprawa dostępności komunikacyjnej Polski poprzez m.in. realizację głównych korytarzy transportowych,
 • wdrażanie rozwiązań systemowych pozwalających na realizowanie inwestycji budowlanych, które są bezpieczne, efektywne energetycznie oraz sprzyjają podnoszeniu jakości życia obywateli,
 • koordynacja działań przyjętych w Narodowym Programie Mieszkaniowym,
 • regulacja rynku nieruchomości i mieszkalnictwa,
 • opracowywanie i wdrażanie polityki pocztowej,
 • aktywne wspieranie podległych instytucji w celu efektywnego wykorzystania funduszy UE dostępnych dla Polski w aktualnej perspektywie finansowej, zgodnie z kreowaną polityką rozwoju infrastruktury.

 

Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Sprawozdania z wykonania planu działalności

Oświadczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa o stanie kontroli zarządczej

Komitet audyty

Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu

Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działów: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność i transport za rok 2016 320,25 KB (PDF)